Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวศิรินพ์ชยาญ์ วิรักขะโม

หัวหน้าสำนักงานปลัด

082-2542262

ส.อ.วิชิต พาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

084-9610967

นายศิรวัฒน์ มหาลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

083-3868530

พ.อ.อ.สถาพร โนนน้อย

นักป้องกันปฏิบัติการ

085-7774733

นายปฏิญาน แสวงสิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

088-1199939

นางอรวรรณ นามโสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

061-9793559

นางสาวบุพชาติ วิจิตรเชื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

080-7727878

นายวัชราวุธ ผดุงเวียง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

099-1695927

นางสาวกานต์สินี มณีวงศ์

นิติกรปฏิบัติการ

095-0933919

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายทัศนันท์ แสงนนท์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

080-0889684

นางวิลาวัลย์ ฝอยทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

094-2419045

นายสุขี ภู่สละ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

082-3677399

นายวินัย โพธิ์รัง

พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)

089-8821696

นายสมศักดิ์ อินถา

คนงานทั่วไป(ผู้มีทักษะช่างปูน)

087-2426906

นายอนันทวุฒิ การะสี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวกมลชนก ฤทธิโล

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

087-6510066

นางสาวประภาพรรณ ฉลูศรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

092-2697801

นายเจษฎา พิมพ์กรรณ์

คนงานทั่วไป(ผู้มีทักษะด้านดับเพลิง/ช่วยเหลือชีวิตคน)

082-7805778

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ