สำนักงานปลัดฯ

นางสาวศิรินพ์ชยาญ์ วิรักขะโม

หัวหน้าสำนักงานปลัด

082-2542262

ส.อ.วิชิต พาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

084-9610967

นายศิรวัฒน์ มหาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฏิบัติการ

083-3868530

พ.อ.อ.สถาพร โนนน้อย

นักป้องกันปฏิบัติการ

085-7774733

นายปฏิญาน แสวงสิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

088-1199939

นางอรวรรณ นามโสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

061-9793559

นางสาวบุพชาติ วิจิตรเชื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

080-7727878

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวหทัยทิพย์ บุตรวงค์

นิติกร

099-1647444

นายจิตติชัย เอื้อทาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

083-3741141

นางบุปชาติ กมุทชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

094-2687733

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายทัศนันท์ แสงนนท์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

080-0889684

นางวิลาวัลย์ ฝอยทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

094-2419045

นายสุขี ภู่สละ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

082-3677399

นายวินัย โพธิ์รัง

พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)

089-8821696

นายสมศักดิ์ อินถา

คนงานทั่วไป(ผู้มีทักษะช่างปูน)

087-2426906

นายอนันทวุฒิ การะสี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวกมลชนก ฤทธิโล

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

087-6510066

นางสาวประภาพรรณ ฉลูศรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

092-2697801

นายเจษฎา พิมพ์กรรณ์

คนงานทั่วไป(ผู้มีทักษะด้านดับเพลิง/ช่วยเหลือชีวิตคน)

082-7805778

นายอรรถสิทธฺิ์ ถิ่นขาม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

096-0413714

นายบัวเพชร จันทมาตย์

พนักงานขับรถ

083-7341795

นายเสกสรรค์ สายงาม

พนักงานสูบน้ำ

087-6562239

นายฤทธิชัย มรดก

คนงานทั่วไป

096-6960293

นายคมศักดิ์ ดวงมาลา

คนงานทั่วไป

080-4298178

นายบูรพา คูณมี

พนักงานสถานีสูบน้ำ

080-3648490

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ