Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป...

[ 10-09-2564 ] Hits:6

โครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อย่าเคร่งครัด (จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช)

[ 26-08-2564 ] Hits:26

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.เมืองเดช และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.เมืองเดช

[ 11-08-2564 ] Hits:21

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลเมืองเดช ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พ้นจากชุมชน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช

[ 05-08-2564 ] Hits:44

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ