สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน ผู้ปฏฺบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. การประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงได้จัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน ของท้องถิ่นของชาติ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดี (เป็นประจำทุกปีหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นที่ต้องชื่นชม)

[ 11-05-2564 ] Hits:36

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ