สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการตระหนักถึงโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ และเนื่องในวันบุหรี่โลกเป็นการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด...

[ 06-06-2566 ] Hits:16

การประชุมสภา อบต.เมืองเดช สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.สภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนายประยูญ แก้ววงษา ประธานสภา อบต.เมืองเดช นายทนงศักดิ์ ประสาทศรี รองประธานสภา อบต.เมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม เลขานุการสภา อบต.เมืองเดช สมาชิกสภา ทุกหมู่บ้าน  พร้อมด้วย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภา อบต.เมืองเดช...

[ 06-06-2566 ] Hits:7

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ของประชาชน ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ณ...

[ 30-05-2566 ] Hits:15

โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบร่มอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้างให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สนใจ เรื่องงานก่อสร้าง เครื่องมือช่าง การวางรูปแบบงานก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง การทำห้องน้ำ/เทพื้นห้องน้ำ พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริง #กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช โทร.045251760 ต่อ 19 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.045251760...

[ 30-05-2566 ] Hits:23

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ