ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการตระหนักถึงโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ และเนื่องในวันบุหรี่โลกเป็นการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.สภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนายประยูญ แก้ววงษา ประธานสภา อบต.เมืองเดช นายทนงศักดิ์ ประสาทศรี รองประธานสภา อบต.เมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม เลขานุการสภา อบต.เมืองเดช สมาชิกสภา ทุกหมู่บ้าน  พร้อมด้วย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภา อบต.เมืองเดช สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ได้มีข้อปรึกษาหารือและลงมติที่ประชุมต่างๆดังนี้
       -พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง
       -พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       -พิจารณาขอความเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง
       -พิจารณาขอความเห็นชอบ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ของประชาชน ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบร่มอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้างให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สนใจ เรื่องงานก่อสร้าง เครื่องมือช่าง การวางรูปแบบงานก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง การทำห้องน้ำ/เทพื้นห้องน้ำ พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริง
#กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช โทร.045251760 ต่อ 19
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.045251760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุขบ้า ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3)
???เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตพื้นที่ในสัตว์มีความครอบคุมทุกพื้นที่และป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และความปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้าของประชาชนในเขตพื้นที่ รวม 29 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2566 
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมใจกันพัฒนา ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของตน ณ ฝายยาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมของตน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณพื้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในงาน 1669 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครัวเรือนหรือชุมชน ก่อนจะมีชุดประฏิบัติการฉุกเฉินไปถึง และรับตัวผู้ป่วยส่งรักษาที่โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
ตลาดต้นไม้บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 34 ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ประดับ ไม้สวยงาม ไม้มงคล พืชผักสวนครัว ดินปลูกต้นไม้ กระถางต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ประดับสวนต่างๆ มีให้เลือกหลากหลายมากมาย ในราคาเป็นกันเอง เปิดบริการทุกวัน
วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 “สืบสานสงกรานต์วีถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช โทร 045251760 ต่อ 15
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
31มีนาคม 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศพด.สังกัดอบต.เมืองเดช.ที่จบปีการศึกษา2565 ของคุณคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ศพด.คือจุดเริ่มต้นแห่งการวางรากฐานการศึกษา??
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 32
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้าร่วมประชุมโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 และร่วมเดินรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 32
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
เมื่อวันอังคารที่28 เดือนมีนาคม พ.ศ2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ดำเนิน กิจกรรม/โครงการ : มาตรการ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๖   โดยมี นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 101 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ ที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการบริหารจัดการฟาร์ม การขยายพันธุ์ การดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการแปลงหญ้า การลดต้นทุนการเลี้ยงโค กระบือให้มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยังยืน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช #งานวิชาการเกษตร สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร. 0-4525-1760 ต่อ 11 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร. 0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร่วมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารทุขั้นตอน และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายก อบต.เมืองเดช เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วย ประธานสภา อบต.เมืองเดช รองประธานสภา อบต.เมืองเดช ส.อบต.เมืองเดช ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดและเข้ารับการอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช #กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช โทร. 0-4525-1760 ต่อ 14 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 31 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช และผู้นำชุมชน ร่วมโครงการ BIG CLEANING DAY ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ณ ฝายยาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 29 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิด โครงการเครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรียนรู้สถานที่จริง ณ โคกหนองนาโมเดล นายสุบิน สายงาม หมู่ 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี #กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช โทร 045251760 ต่อ 15 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร 045251760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ