Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วัันที่ 20 มกราคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และนายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากคุณตวงทิพย์ จินตะเวช สนับสนุนเงินสดเข้ากองทุน จำนวน 2000 บาท และบริษัทเอี่ยมอุบล ต.โซง อ.น้ำยืน สนับสนุน กากมันดิบจำนวน 4300 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสรุพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และนางสุดใจ ขันธวัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ลงเยี่ยมติดตามกลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังปัญหาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไปมา ณ บริเวณถนนบ้านโคกเถื่อนช้าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นายปัญญปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้ข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าพระพุทธรัตนมุนีศรีเมืองเดช วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดชได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยการผ่าตัดทำหมันหมาแมวในเขต อบต เมืองเดช ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต เมืองเดช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้านและให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ อาสามสมัครปศุสัตว์ และมีความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และจะดำเนินการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ อาคารหอประชุม อบต.เมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโคกเถื่อนช้างและผู้นำหมู่บ้านออกรณณงณ์การรับวัคซีนให้แก่ประชาชนในเขตตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ลดปัญหาขยะที่ต้นทาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและคัดแยกขยะได้ ณ หอประชุม(หลังใหม่)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์แบบประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ผ่าน QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม(หลังใหม่)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการบํารุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตามเส้นทางบ้านโคกเถื่อนช้าง - สมสะอาด ให้มีความน่าอยู่สืบต่อไป
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม(หลังใหม่)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี
มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้มีการป้องกันตามมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา - 2019 อย่างเคร่งคัด ณ อาคารเอนกประสงค์ (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อย่าเคร่งครัด (จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.เมืองเดช และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.เมืองเดช
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ