ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. การประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงได้จัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน ของท้องถิ่นของชาติ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดี (เป็นประจำทุกปีหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นที่ต้องชื่นชม)
 

วันที่พฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
ประกอบโดย
1. นายวิมาน ภาระหอม ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 11
2. นายนิรันดร์ กาละศรี ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 25
3. นายวิทยา ใบศรี ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 32
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เมืองเดช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล อบต.เมืองเดช ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์กษัตริย์" เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"ณ บริเวณสวนสาธารณะเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ (เป็นประจำทุกเดือนที่มีการประชุม) เพื่อมอบนโยบายในการทำงานและปฏฺบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจในการปฏฺบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังด้วยความสามารถในการบริการประชาชนด้วยใจ ยึดมั่นตามหลักธรรมภิบาลและศิลธรรมอันดี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันเคารพธงชาติและกล่าวคำสัตย์ปฎิญานในการทำงานเพื่อความสื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น และการปราบปรามทุจริตในองค์กร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (การเข้าแถวเคารพธงชาติของ อบต.เมืองเดช มีขึ้นในวันจันทร์สัปดาห์สุดของเดือนทุกเดือน)
วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบนิหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหน้าวัดเมืองเดชไปค่าย ตชด.225 เพื่อเป็นการลดขยะในชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการลดจำนวนขยะตามถนนในเขตตำบลเมืองเดช
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ