Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/muangdetgo/domains/muangdet.go.th/public_html/Muangdet/Gallery/su-109
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Muangdet/Gallery/su-109

ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี
มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้มีการป้องกันตามมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา - 2019 อย่างเคร่งคัด ณ อาคารเอนกประสงค์ (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อย่าเคร่งครัด (จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.เมืองเดช และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.เมืองเดช
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางหน้า อบต.เมืองเดช เพื่อร่วมรณรงค์ สำนึกรักบ้านเกิด เพื่อสิ่งแวดล้อม "คนเมืองเดช"ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไม่ทิ้งขยะข้างทางและตลอดแนวถนน
 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลเมืองเดช ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พ้นจากชุมชน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารตลาดชุมชนบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ 30 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยกรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย งานวิชาการเกษตรสำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดนิทรรศการงานประเพณีงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว"ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ อบตเมืองเดช ได้มอบสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชน ผู้กักตัว ผู้ป่วยตามสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับกักตัวได้มีอาหารกินเพื่อลดการออกมาสัมผัสกับครอบครัวและผู้อื่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดเช
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช เพื่อเป็นการส่งเสริมในเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช
 วันที่ 31 มกราคม 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่องค์การบริหาร่สวนตำบลเมืองเดช  ประจำปี 2563 
 วันที่ 31  กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช รายงานผลการให้ความช่วยเหลือกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี รายนายวิไล คำศรีสุข ประจำปี 2563 
 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ รายนายมนตรี วงศ์สุรา จำนวน 2000 บาทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ บ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ 6 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2563 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสอบปัญหาทางสังคม จากกองทุนศูนย์คุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี รายนางบุษบา พันธัง ประจำปี 2563 
 วันที่ 15 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563 
 วันที่ 15 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคมรายงานข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2563 
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ