ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2565
นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายก อบต.เมืองเดชหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ให้ผู้สูงอายุมีความสุข สบายใจ ไม่รู้สึกเคร่งเครียด ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนผู้สูงอายุในวัยใกล้เคียงกัน ให้ผู้สูงอายุทุกคนได้แสดงศักยภาพ จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วและมีความสุขกับการได้ทำกิจกรรมกับคนอาวุโสในวัยที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการออกกำลังกาย สันทนาการ ส่งผลดีทางต่ออารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อให้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข โดยบูรณาการร่วมกับ กศน.เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยกิจกรรมเน้นผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสมาชิก ศพอส.อบต.เมืองเดช
วันที่ 27 ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเรื่องเพื่อพิจรารณา ขอความเห็นชอบดังนี้
1.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
2.ขอความเห็นชอบโครงการชลประทานอุบลราชธานี
และเรื่องอื่นๆ
1.โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566
2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายก อบต.เมืองเดช นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัด อบต.เมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล จัดอบรม โครงการรู้ทัน เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมมอบจักรยาน จำนวน 3 คัน ในกิจกรรม รวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ณ ลานหน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 
วันที่ 20กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปี 2565 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสสตร์การพัฒนาจังหวัดสามารถเป็นต้นแยยให้กับ อปท./หน่วยงาน/องค์กรต่างๆและไได้นำไปใช้เป้นแบบอย่างในหน่วยงานของท่านได้
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13 : 30 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสุจิตรา พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายประพัฒน์ พาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายวัชระ นวลอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้นำถุงยังชีพส่งผู้ประสบภัยพายุโนรู หากครอบครัวผู้ประสบภัย ไม่มีรายชื่อรับถุงยังชีพ เนื่องจากอาจเกิดการผิดพลาดจากการประสานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอประสานกับผู้นำ เพื่อให้ทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือ
วันที่ 26 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นางสาวเยาวรัตน์ รูปคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หมู่ที่ 18 และ หมู่ที่ 30 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบการปรับสภาพบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ 18 บ้านชัยมงคล ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง และหมู่ที่ 30 บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 หลัง
 เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักปราชญ์ชาวบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 กัยนายน 2565 ณ โรงแรม แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และมีระเบียบวาระประชุม เพื่อทราบ ดังนี้
- แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
- แจ้งผลการประเมินผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (พ.ศ.2566-2570) ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
- และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับมอบหมายจาก นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน สร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ประชุมคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปี 2566 - 25670 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ