วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ ชุมชนสะอาดปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพฝีมือแรงงานและภูมิปัญาท้องถิ่น บนรากฐานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง
 3. ให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของตำบล
 6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ส่งเสริมวิถึชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
 10. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ