หน้าหลัก ประจำปี 2567 ประจำปี 2567 ความพึงพอใจ
Hot News :

นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กล่าวคำแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

โครงการ นวัตกรรม ฒ. ยิ้มได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร สมาชิกสภาพ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเ

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงต่อประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

" ฮัก เมือง เดช " | Ep.10 สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ย้อนอดีตเมืองเดชอุดม

การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร สมาชิกสภาพ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเ

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงต่อประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

 1. แผน/รายงาน
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. มาตรการ/หลักเกณฑ์/สถิติ
 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. แผน/รายงาน
จดหมายข่าว

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จด) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสถานที่ตั้งร้านค้าพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 5. แผนที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเลิกประกอบพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ทพ.0403 50 บาท
 2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์รายการละ 20 บาท
 3. เลิกประกอบพาณิชย์ 20 บาท
 4. ขอคัดสำเนา 30 บาท
 5. ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
 6. เป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160. โทร. 045-251760 แฟกซ์ 045-251761 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28-29 กุมภาพันธ์ และมีกำหนดชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
  **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
 3. ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ เงินผ่านธนาคาร (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 1 ชุด)

แจ้งความจำนงการรับเงิน

 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
 2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

ความคิดเห็นล่าสุด!

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม

วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วัดสาขาที่ 10 ของวัดหนองป่าพง

   วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วัดสาขาที่ 10 ของวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 11-06-2567 ] Hits:27

อุโมงต้นไม้ (อุโมงเสียว) หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อุโมงต้นไม้ (อุโมงเสียว) หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานีง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 06-06-2567 ] Hits:31

เขื่อนยาง

   เขื่อนยาง อ.เดชอุดม ตังอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งท่องเที่ยวชาวเดชอุดม ห่างจากตัวอำประมาณ 2 กิโล เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงวันหยุด โดยที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นเขื่อนที่ทำจากยางที่มีความหนา และปลอดภัย บรรยากาศเหมือนน้ำตก เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 06-06-2567 ] Hits:23

ตลาดท้องถิ่นสีเขียว "เมืองเดช กรีน มาร์เก็ต" องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตลาดท้องถิ่นสีเขียว #เมืองเดชกรีนมาร์เก็ต ตามนโยบายท้องถิ่น เปิดขายทุกเช้าและเย็นวันอังคารและวันศุกร์ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6:00 น และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 15:00 น ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เชิญชวนแวะอุดหนุนสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าชุมชนราคาย่อมเยาว์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน #กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทร 045 241 760 ต่อ 19

[ 03-06-2567 ] Hits:24

Error: No articles to display

Error: No articles to display