สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม(หลังใหม่)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 27-09-2564 ] Hits:43

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป...

[ 10-09-2564 ] Hits:14

โครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อย่าเคร่งครัด (จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช)

[ 26-08-2564 ] Hits:46

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ