สำนักงานปลัด

นางสาวศิรินพ์ชยาญ์ วิรักขะโม

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววิภาพร จันทร์ทรง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวบุพชาติ วิจิตรเชื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สิบเอกวิชิต พาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พันจ่าอากาศเอกสถาพร โนนน้อย

นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติการ

นายศิรวัฒน์ มหาลี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปฎิญาณ แสวงสิน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวประภาพรรณ ฉลูศรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทัศนันท์ แสงนนท์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางวิลาวัลย์ ฝอยทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุขี ภู่สละ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมาน เทียรแก้ว

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประสิทธิ์ มุสิกะวัน

พนักงานสูบน้ำ

นางสาวกมลชนก ฤทธิโล

คนงานทั่วไป(ช่วยงานบุคคลากร)

นายไพวัลย์ ศรีรักษา

คนงานทั่วไป(ตกแต่งสวน)

นายสมศักดิ์ อินถา

คนงานทั่วไป(ผู้มีทักษะช่างปูน)

นายวินัย โพรัง

คนงานทั่วไป

นายณัฐพล กองกิริต

จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถดับเพลิง)

นายเจษฎา พิมพกรรณ์

ผู้มีทักษะช่วยชีวิตคน/พนักงานดับเพลิง

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ