<!— Header —->

หัวหน้าส่วนราชการ

<!— Rows 1 —->

นายปัญญาปกร วิรักขะโม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางเยาวรัตน์ ศรีพราย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<!— Header —->

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

<!— Rows 3 —->

นางสาวศิรินพ์ชยาญ์ วิรักขะโม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางจรัสศรี จันทพาส

ผู้อำนวยการกองคลัง

<!— Rows 4 —->

นายรุ่งศักดา ศรมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุทธิชา สุทธัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Rows 5 —->

นายวรรมงคล สวัสดี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางธันยกานต์ ศรีชาลี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ