กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุทธิชา สุทธัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอารีรัตน์ บุญญชัยศิลป์

ครู คศ.2

นางสาวพรหมพร ไชยสัตย์

ครู คศ.1

นางสาวศรัญชญา โพธา

ครู คศ.1

นางสาวพิชชาพร สาธุจรัญ

ครู คศ.1

นางสุมลมาลย์ ไชยธรรม

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวไพลิน ทาจิตร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวบุณยานุช การกล้า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุวธิดา ทัดเทียม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางดรุณี ปัตภี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพูนศรี เจตินัย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรัทยา ทองพิเศษ

คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเจนจิรา บุญมาชู

คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวศิริพร โภคทรัพย์

คนงานทั่วไป(ช่วยงานกองการศึกษา)

นางสาวนันทิดา นามแก้ว

จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานกองการศึกษา)

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ