• :
  • :

หน้าที่รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
-งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
-งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
-งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
-งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
-งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
-งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการเตรียมพร้อม บุคลากร เครื่องมือไว้ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารโดยวิทยุสื่อสาร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง