15052560 ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักปลัดฯ
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กองสาธารณสุขฯ
05042560 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ
08032560 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง อบต.เมืองเดช
03/03/2560 ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ
1 มีนาคม 2560 ประกาศใช้ข้อบังคับการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พ.ศ.2560
02 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว
01/03/2560 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรังและถนนดิน จำนวน 6 โครงการ
24/02/2560 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว