• :
  • :
 
นางจรัสศรี  จันทพาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ่าสิบเอกอิทธิพล  อบมาพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.ชนิกา  อัคคปัสสา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกัณฑ์ฏิญาภา  มุทาพร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางกาญจนา  จิตหนักแน่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.มณีรินทร์  หิรัญพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวัฒนา   ทองรักษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวอัจฉรา  เพ็ญนุ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
น.ส.ภารดี  แสงทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวขจรจิตร  ทองเกลียง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้