• :
  • :
 
 นายปัญญาปกร   วิรักขะโม 
ปลัด อบต.
 นางเยาวรัตน์   ศรีพราย 
รองปลัด อบต.
น.ส.อิสริยาภรณ์   วิรักขะโม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
พ.อ.อ.สถาพร  โนนน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ส.อ.วิชิต  พาพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิภาพร  จันทร์ทรง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิลาวัลย์  ฝอยทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายทัศนันท์   แสงนนท์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายไพวัลย์  ศรีรักษา
คนงานทั่วไป(ตกแต่งสวน)
นายสมศักดิ์  อินถา
คนงานทั่วไป
นายสมาน  เทียรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ขนาดเบา
นายเจษฎา  พิมพกรรณ์
ผู้ช่วยงานป้องกันฯ
นายวินัย  โพรัง
คนงานทั่วไป
นายสุขี    ภู่สละ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวประภาพรรณ  ฉลูศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลชนก  ฤทธิโล
คนงานทั่วไป(ช่วยงานบุคคลากร)
นายสมชัย  แม้นสุข
พนักงานสูบน้ำ
นายประสิทธิ์ มุสิกะวัน
พนักงานสูบน้ำ