• :
  • :
 
นางสุทธิชา  สุทธัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศิริพร  โภคทรัพย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานส่วนการศึกษาฯ)
นางสาวอารีรัตน์ บุญญชัยศิลป์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรหมพร ไชยสัตย์ 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญชญา โพธา 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุณยานุช การกล้า 
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิชชาพร สาธุจรัญ 
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อมใจ พรมบริบุตร 
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุวธิดา ทัดเทียม 
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมลมาลย์ ไชยธรรม
 ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรัทยา ทองพิเศษ 
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพูนศรี เจตินัย 
ผู้ดูแลเด็ก
นางดรุณี ปัตภี 
ผู้ดูแลเด็ก