• :
  • :
 
นายรุ่งศักดา  ศรมณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจตุพร กำทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายวัชราวุธ  ผดุงเวียง
นายช่างไฟฟ้าปฏบัติงาน
นายธนยศ  วจนะวิชากร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชาติชาย  ขาวเหนือ
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
นายธวัชชัย บัวศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปัญญา เพ็งภูบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศราวุฒิ มะหาลี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายปรีชา เส้นเกษ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง