• :
  • :
 
นายอนุเทพ อินทร์งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจตุพร กำทอง
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
นายจักรพันธ์ มาติยะภักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธวัชชัย บัวศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายปัญญา เพ็งภูบาล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศราวุฒิ มะหาลี
พนักงานขับรถยนต์ขนาดเบา
นายปรีชา เส้นเกษ
พนักงานขับรถยนต์ขนาดกลาง
นายสมชัย แม้นสุข
พนักงานสูบน้ำ
นายประสิทธิ์ มุสิกะวัน
พนักงานสูบน้ำ
นาย วัชราวุธ ผดุงเวียง
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
นายชาติชาย  ขาวเหนือ
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน