• :
  • :
 
นายจตุพร กำทอง
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ(รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
นายวัชราวุธ  ผดุงเวียง
นายช่างไฟฟ้าปฏบัติงาน
นายชาติชาย  ขาวเหนือ
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
นายธนยศ  วัจนะวิชากร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายจักรพันธ์ มาติยะภักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธวัชชัย บัวศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายปัญญา เพ็งภูบาล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศราวุฒิ มะหาลี
พนักงานขับรถยนต์ขนาดเบา
นายปรีชา เส้นเกษ
พนักงานขับรถยนต์ขนาดกลาง