• :
  • :
นายปัญญาปกร   วิรักขะโม
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
นางเยาวรัตน์   ศรีพราย
รองปลัด อบต.
 
   
   
 
น.ส.อิสริยาภรณ์   วิรักขะโม
หัวหน้าสำนักปลัด 
นางจรัสศรี จันทพาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนุเทพ อินทร์งาม
หัวหน้าส่วนโยธา
 
   
   
 
นายวรรณมงคล  สวัสดี
หัวหน้ากองสวัสดิการและสังคม
นางธันยกานต์  ศรีชาลี
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม