• :
  • :
นายสุรสิทธิ์ ทาโคตร
ประธานสภา อบต.เมืองเดช
นายสุรพงษ์  เพิ่มสมบัติ
รองประธานสภา อบต.เมืองเดช
 
   
   
 
นายอมรเทพ ริปันโน
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.1
นางสมจิตร บัวเขียว
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.1
นายแสวง อุ่นใจ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.2
 
   
   
 
นางวนิดา จันที
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.2
นายชัยณรงค์ ทองสิงห์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.3
นางหนูพูล ศรีสุระ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.3
 
   
   
 
นายจันทร์ บัวดก
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.4
นายหนุน จันมณีย์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.4
นายวิชัย คชพันธ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.6
 
   
   
 
นายบุญผ่อง โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.6
นายสมพร วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.9
นายสมชาย บุษบิน
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.9
 
   
   
 
นางสุดใจ ขันธวัฒน์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.10
นายสวัสดิ์ จิตเสนาะ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.11
นายสุรพงษ์  เพิ่มสมบัติ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.11
 
   
   
 
นายไพฑูรย์ ตาสี
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.11
นายมนูญ สายมณี
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.13
นายทวี  เรืองรอง
สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช ม.13
 
   
   
 
นายคำผา นงนุช
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.14
นายสุรสิทธิ์ ทาโคตร
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.14
นายประยูญ แก้ววงษา
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.15
 
   
   
 
นายสมจิตร วงศ์สิงห์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.15
นายสถิตย์ บุญจันทร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.16
นางอำไพ สายงาม
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.17
 
   
   
 
นางผ่องศรี ผลวิสุทธิ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.17
นายสุพจน์ คู่สกุลนิรันดร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.18
นายสมหมาย พรมลี
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.18
 
   
   
 
นายวิฑูรย์ งามพันธ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.19
นายวันชัย มาลาพันธ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.19
นายสมคิด เชื้อชัย
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.20
 
   
   
 
นายวิเศษ ไขแสง
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.20
นายเชวงศักดิ์ ขอร่ม
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.22
นายสำรอง บุญทอง
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.22
 
   
   
 
นายเพ็ง จรลี
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.23
นางเรืองยศ พละโย
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.23
นางสว่าง เจริญ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.25
 
   
   
 
นางไพวรรณ กาละศรี
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.25
นายกันดิษ คำมรรค
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.26
นายเฉลิมพล สมเสาร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.26
 
   
   
 
นายถาวร บุญงาม
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.27
นางปราณี บุญรักษ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.27
นายมนตรี สิงหา
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.28
 
   
   
 
นายสมคิด สายศิลป์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.28
นายบัวดี แก้วโรจน์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.29
นางตุ๊ นำศก
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.29
 
   
   
 
นายปัญญา ทัดเทียม
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.30
นายสมบูรณ์ บัวทอง
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.30
นายสีกุล ภิญโญ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.31
 
   
   
 
นายอมร ดวงคำดี
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.31
นายบุญเพ็ง พูลเพิ่ม
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.32
นายทองใบ กัณยุตะ
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.32
 
   
   
 
นายทองแดง วงษา
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.33
นายสัญญา สมสัตย์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.33
นายบุญจันทร์ ไชยบัวรินทร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.34
 
   
   
 
นายจำเนียร ศรีแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.34
นายอังกุล เพ็งธรรม
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.35
นางสมบูรณ์ จันที
สมาชิกสภาอบต.เมืองเดช ม.35