• :
  • :
นางสุจิตรา  พาพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิพนธ์ พื้นชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
   
 
นายสุทิน อุดมพันธ์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล