• :
  • :
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ้างงานคนพิการ
27/03/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2560
21/02/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แบบบูรณาการ ประจำปี 2560
19/01/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
11/01/2560
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
22/12/2559
ประกาศอบต.เมืองเดช เรื่อง กำหนดวันในการยื่นแบบและชำระภาษี ปี 2560
01/12/2559
โครงสร้างเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็บไซต์
29/11/2559
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
15/11/2559
ประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
15/11/2559
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
08/11/2559