• :
  • :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2559)และไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2560)
02/05/2560
ประชาสัมพันธ์การขอขดทะเบียนประกอบธุรกิจสถานการค้าน้ำมัน
01/05/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ปี 2560
03/04/2560
นที่ 30 มีนาคม 2560 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมประชุมหาลือ เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเดช ได้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ของ กองสวัสดิการและสังคม อบต.เมืองเดช ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
30/03/2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ้างงานคนพิการ
27/03/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2560
21/02/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แบบบูรณาการ ประจำปี 2560
19/01/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
11/01/2560
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
22/12/2559
ประกาศอบต.เมืองเดช เรื่อง กำหนดวันในการยื่นแบบและชำระภาษี ปี 2560
01/12/2559