ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แบบบูรณาการ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล