ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
แผนแม่บทสารสนเทศ (ประจำปี พ.ศ. 2560)
ขอเชิญสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหาร ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันที่ อบต./เทศบาล
เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม