ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ปี 2560
นที่ 30 มีนาคม 2560 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมประชุมหาลือ เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองเดช ได้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ของ กองสวัสดิการและสังคม อบต.เมืองเดช ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ้างงานคนพิการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2560