ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่องจัดตั้งศูนย์ข่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ผลการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ โครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561