• :
  • :
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ระกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)