• :
  • :
ดาวน์โหลด/คำร้อง/เอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้

ดาวน์โหลด/คำร้อง/เอกสาร/แผ่นพับ/ภาษีน่ารู้

การชำระภาษีทางไปรษณีย์
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง
แบบฟอร์มการร้องทุกข์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดเขตตำบลในเขตท้องที่ อ.เดชอุดม
การจัดการความรู้ KM
ทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
พระราชบัญญัติ หอพัก ปี 2558