• :
  • :

ประวัติตำบลเมืองเดช

ตำบลเมืองเดช เดิมชื่อว่า “เมืองเดชอุดม” เมื่อถึงพุทธศักราช 2388 หลวงธิเบศ หลวงมหาดไทย และหลวงอภัย กรมการเมืองศรีสะเกษ พากันอพยพครอบครัวแยกจากเมืองศรีสะเกษมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านลำโดมใหญ่ (ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช ) ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมือนครจำปาศักดิ์ เมืองอุบล เมืองขุขันธ์ และเมืองศรสะเกษแนวเขตต่อกัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านลำโดมใหญ่ขึ้นเป็น “เมืองเดชอุดม” ตั้งหลวงธิเบศ เป็น พระศรีสุระ เป็นเจ้าเมืองขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานคร

ต่อมาในพุทธศักราช 2455 ให้ยุบเมืองเดชอุดมเรียกชื่อว่า “อำเภอเดชอุดม” ขึ้นตรงต่อจังหวัดศรีสะเกษ และโอนขึ้นมาตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๗

ในครั้งแรกนั้นอำเภอเดชอุดมตั้งที่ว่าอำเภอเดชอุดม อยู่หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า เป็นเมืองและอำเภอมาหลายปี ปรากฏว่าลำน้ำโดมไหลหลากมาจากทางเหนือทำให้เกิดฝนตกน้ำท่วม นายอำเภอเดชอุดม จึงได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งหมด ให้ความเห็นว่าบ้านโนนขามป้อม เป็นที่สูง ควรจะดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จึงได้ทำพิธีย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านโนนขามป้อม เมื่อวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2464 จนถึงปัจจุบัน (โนนขามป้อม ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง)

{#AddEmoticons04230}