• :
 • :

 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเมืองเดช เป็นตำบลที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของอำเภอเดชอุดมและเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นเขตการปกครองส่วนหนึ่งของตำบลเมืองเดช ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้าง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                           ติดเขต  ตำบลนาเรือง  อำเภอนาเยีย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      ติดเขต  ตำบลกุดประทาย  อำเภอเดชอุดม

ทิศตะวันออก                     ติดเขต  ตำบลโพนงาม  อำเภอเดชอุดม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้           ติดเขต  ตำบลกลาง  อำเภอเดชอุดม

ทิศใต้                                ติดเขต  ตำบลท่าโพธิ์ศรี  อำเภอเดชอุดม

ทิศตะวันตก                        ติดเขต  ตำบลนาเจริญ  อำเภอเดชอุดม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้            ติดเขต  ป่าโมง  อำเภอเดชอุดม                             

 

เขตการปกครอง

 (1) พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีเนื้อที่ทั้งหมด  81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่ แยกออกเป็นเนื้อที่ได้ดังนี้

 - เนื้อที่สำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม 33,972 ไร่

 - เนื้อที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3,203.75 ไร่

 - เนื้อที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 215.63 ไร่

 - เนื้อที่ว่างเปล่าทั่วไป  12,354 ไร่

 - เนื้อที่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ 881 ไร่

 (2) หมู่บ้าน ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 23 หมู่บ้าน รับผิดชอบ บางส่วน  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

 *หมู่ที่  1  บ้านเมืองเก่า  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  888  ไร่

 *หมู่ที่  2  บ้านตลาด  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  139  ไร่

 

*หมู่ที่  3  บ้านแขม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  653  ไร่

*หมู่ที่  4  บ้านสมสะอาด  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  787  ไร่

*หมู่ที่  6  บ้านโคกเถื่อนช้าง  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม   1,688 ไร่

*หมู่ที่  9  บ้านกุดหวาย  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รวม  958  ไร่

หมู่ที่  10  บ้านหนองสำราญ  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รวม  3,863  ไร่

หมู่ที่  11  บ้านเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  920  ไร่

หมู่ที่  13  บ้านหนองหัวลิง  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,268  ไร่

หมู่ที่  14  บ้านดอนเสาโฮง  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  2,629  ไร่

 หมู่ที่  15  บ้านแจ้งสว่าง  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  672  ไร่

หมู่ที่  16  บ้านแขมเจริญ  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,119  ไร่

หมู่ที่  17  บ้านเมืองใหม่  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  2,478  ไร่

หมู่ที่  18  บ้านชัยมงคล  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  970  ไร่

หมู่ที่  19  บ้านชัยอุดม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  930  ไร่

หมู่ที่  20  บ้านโนนโพธิ์  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,610  ไร่

หมู่ที่  22  บ้านเหล่าเจริญ  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,539  ไร่

หมู่ที่  23  บ้านศรีอุดม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  85  ไร่

 

หมู่ที่  25  บ้านโนนทรัพย์  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  6,133  ไร่

หมู่ที่  26  บ้านเทพเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  278  ไร่

หมู่ที่  27  บ้านสมสะอาด  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  4,182  ไร่

หมู่ที่  28  บ้านโนนโพธิ์ใต้  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,790  ไร่

หมู่ที่  29  บ้านโนนสุขสันต์  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  4,541  ไร่

หมู่ที่  30  บ้านเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,790  ไร่

หมู่ที่  31  บ้านเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  981  ไร่

หมู่ที่  32  บ้านเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  3,672  ไร่

หมู่ที่  33  บ้านเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  1,437  ไร่

หมู่ที่  34  บ้านเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  พื้นที่รวม  648  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเมืองเดช ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 130-140 เมตร มีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พื้นที่ตอนกลางของตำบลและลาดเอียงไปทางทิศเหนือ เป็นลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนราบ  มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวในฤดูหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมีฝนตกชุกในฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี

(3) ครัวเรือนและประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,137 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 19,134  คน แยกเป็น ชาย 9,638 คน หญิง 9,448 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  19.13 คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ผู้นำชุมชน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

เมืองเก่า

320

505

482

987

นายสมศักดิ์  สุรพล

เต็มส่วน

2

ตลาด

70

112

91

201

นายศิริ  มาติวงศ์

บางส่วน

3

แขม

243

370

396

766

นายนิยม  พิทักษ์

เต็มส่วน

4

สมสะอาด

271

515

490

1055

นายชาลี  บุตรคำดี

เต็มส่วน

6

โคกเถื่อนช้าง

346

489

490

979

นายสุดใจ  วรรณศรี

เต็มส่วน

9

กุดหวาย

227

380

376

756

นายคำใส  วงศ์ใหญ่

เต็มส่วน

10

หนองสำราญ

529

510

587

1097

นายพุทธกาล  มาลาสาย

เต็มส่วน

11

เวียงเกษม

168

177

205

382

นายวิมาน  ภาระหอม

บางส่วน

13

หนองหัวลิง

76

152

141

293

นายประดิษฐ์  วงศ์วรรณ

เต็มส่วน

14

ดอนเสาโฮง

311

331

339

670

นายไพรัตน์  แสวงศรี

บางส่วน

15

แจ้งสว่าง

258

352

334

686

นายเผย  ทวีการ

เต็มส่วน

16

แขมเจริญ

361

529

532

1061

นายทองพูล  พูลเวช

เต็มส่วน

17

เมืองใหม่

399

452

448

900

นายสุบิน  สายงาม

บางส่วน

18

ชัยมงคล

363

413

409

822

นายชัดชัย  ผ่องใส

เต็มส่วน

19

ชัยอุดม

198

115

104

219

นายโกศล  สัมฤทธิ์

บางส่วน

20

โนนโพธิ์

246

270

283

553

นายวิชัย  ปราณีวงศ์

เต็มส่วน

22

เหล่าเจริญ

261

381

362

743

นายสมปอง  พุทธพิมพ์

เต็มส่วน

23

ศรีอุดม

95

67

61

128

นางทองใบ  ทาสมบูรณ์

บางส่วน

25

โนนทรัพย์

410

398

381

779

นายนิรันดร์  กาละศรี

เต็มส่วน

26

เทพเกษม

139

195

182

377

นายสมชาย  ภิญโญ

เต็มส่วน

27

สมสะอาด

349

602

547

1149

นายไชยวัฒน์  ศรีสว่าง

เต็มส่วน

28

โนนโพธิ์ใต้

139

248

204

452

นายสมชัย  บุญเฉลียว

เต็มส่วน

29

โนนสุขสันต์

205

244

264

508

นายแสวง  ขันอ่อน

เต็มส่วน

30

ดอนเสาโฮงพัฒนา

313

447

454

901

นายวิไลศักดิ์  พรมจันทึก

เต็มส่วน

31

โคกเจริญ

170

258

236

494

นายแสน  สุขดี

เต็มส่วน

32

ร่องรวมวุฒิ

201

347

335

682

นายวิทยา  ใบศรี

เต็มส่วน

33

ชัยเจริญ

160

252

218

470

นายวัชรพงษ์  พวงแก้ว

เต็มส่วน

34

ห้วยคุ้ม

152

285

277

562

นายประเสริฐ  สายทอง

เต็มส่วน

 35

ทุ่งไทรงาม

157

242

220

462

นายอุบล  เพ็งธรรม

เต็มส่วน

รวม

7137

9638

9448

19134

 

 

 

ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน  ปี  2555 - 2557

เดือน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

มกราคม

18.1

18.8

18.2

กุมภาพันธ์

19.8

19.4

19.6

มีนาคม

21.5

20.3

21.2

เมษายน

34.0

33.2

34.5

พฤษภาคม

38.2

37.6

36.8

มิถุนายน

36.2

35.6

35.1

กรกฎาคม

34.1

33.2

35.2

สิงหาคม

31.9

30.2

31.2

กันยายน

27.2

26.5

25.6

ตุลาคม

23.2

22.3

23.2

พฤศจิกายน

20.1

20.0

21.1

ธันวาคม

17.4

16.2

16.5

เฉลี่ย

26.80

26.10

29.11

 ข้อมูลน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน ปี 2555-2557

เดือน

ปริมาณน้ำฝนรายเดือน (มิลลิเมตร)

เฉลี่ย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

รวม

มกราคม

0

0

0

0

0

กุมภาพันธ์

11.7

0

29.1

10.8

13.6

มีนาคม

45.7

12.5

67.6

125.8

41.93

เมษายน

8.8

57.5

101.1

167.4

55.8

พฤษภาคม

106.4

104.6

204.6

415.6

138.53

มิถุนายน

350.1

268.8

154.7

773.6

257.86

กรกฎาคม

183.1

304.7

229.3

717.1

239.0

สิงหาคม

827.5

271.3

425.9

697.2

232.4

กันยายน

283.5

484.8

275.1

1,043.4

347.8

ตุลาคม

187.3

72.5

41.6

301.4

100.46

พฤศจิกายน

44.3

3.90.1

0.1

48.3

16.1

ธันวาคม

0

8.50

0

8.5

2.83

รวม

2,048.4

1,589.1

1,529.1

5,166.6

1,722.20

เฉลี่ย

170.7

132.4

127.4

430.55

143.52

 แหล่งที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี   1  กุมภาพันธ์  2558

             สภาพภูมิอากาศ

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเมืองเดช ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 130-140 เมตร มีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พื้นที่ตอนกลางของตำบลและลาดเอียงไปทางทิศเหนือ เป็นลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนราบ  มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวในฤดูหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมีฝนตกชุกในฤดูฝน
เขตการปกครอง
(1) พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีเนื้อที่ทั้งหมด  81 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,125 ไร่ แยกออกเป็นเนื้อที่ได้ดังนี้
- เนื้อที่สำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม 34,285ไร่
- เนื้อที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3,223ไร่
- เนื้อที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 10,438ไร่
(2) หมู่บ้าน ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 23 หมู่บ้าน รับผิดชอบ บางส่วน  6  หมู่บ้าน
(3) ครัวเรือนและประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,137 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 19,086  คน แยกเป็น ชาย 9,638 คน หญิง 9,448 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  235.6  คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 เมืองเก่า 320 505 482 987 เต็มส่วน
2 ตลาด 70 112 91 203 บางส่วน
3 แขม 243 370 396 766 เต็มส่วน
4 สมสะอาด 271 515 490 1005 เต็มส่วน
6 โคกเถื่อนช้าง 346 489 490 979 เต็มส่วน
9 กุดหวาย 227 380 376 756 เต็มส่วน
10 หนองสำราญ 529 510 587 1097 เต็มส่วน
11 เวียงเกษม 168 177 205 382 บางส่วน
13 หนองหัวลิง 76 152 141 293 เต็มส่วน
14 ดอนเสาโฮง 311 331 339 670 บางส่วน
15 แจ้งสว่าง 258 352 334 686 เต็มส่วน
16 แขมเจริญ 361 529 532 1061 เต็มส่วน
17 เมืองใหม่ 399 452 448 900 เต็มส่วน
18 ชัยมงคล 363 413 409 822 เต็มส่วน
19 ชัยอุดม 198 115 104 219 บางส่วน
20 โนนโพธิ์ใต้ 246 270 283 553 เต็มส่วน
22 เหล่าเจริญ 261 381 362 743 เต็มส่วน
23 ศรีอุดม 95 67 61 128 เต็มส่วน
25 โนนทรัพย์ 410 398 381 779 เต็มส่วน
26 เทพเกษม 139 398 182 377 เต็มส่วน
27 สมสะอาด 349 195 547 1149 บางส่วน
28 โนนโพธิ์ใต้ 139 602 204 452 เต็มส่วน
29 โนนสุขสันต์ 205 248 264 508 บางส่วน
30 ดอนเสาโอ้ 313 244 454 901 เต็มส่วน
วันที่ 31 โคกเจริญ 170 447 236 494 เต็มส่วน
32 ร่องรวมวุฒิ 201 258 335 682 เต็มส่วน
33 ชัยเจริญ 160 347 218 470 เต็มส่วน
34 ห้วยคุ้ม 152 252 277 562 เต็มส่วน
35 ทุ่งไทรงาม 157 285 220 462 บางส่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม ณ เดือน มกราคม 2559

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเพราะมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะบางหมู่บ้านชำรุด ส่วนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ

ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ ประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีประปาใช้เกือบทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นประปาบาดาล ยกเว้นหมู่ที่ 2,17,19,23,26, และ 33 ที่ยังไม่มีระบบประปาใช้

เครือข่ายโทรศัพท์ ตำบลเมืองเดช มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 ตู้ กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้ เพราะถูกลักขโมยสาย

ถนน ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต 75 สาย ถนนลาดยาง 3 สาย ถนนลูกรัง 60 สาย และถนนดิน 39 สาย ตามลำดับ

การคมนาคม

ด้านการขนส่งและการคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังนี้

1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนลาดยาง ติดต่อระหว่างอำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง และอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2128 ติดต่อกับอำเภอบุณฑริก

1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171 และ 2214 ติดต่อกับอำเภอน้ำยืน

1.4 ถนน รพช.ลูกรังติดต่อกับอำเภอนาจะหลวย

การคมนาคมของตำบลเมืองเดช ถือว่าสะดวกสบาย ส่วนใหญ่มีถนนสายหลักที่เป็นถนนระดับมาตรฐาน มีปริมาณรถยนต์โดยสาร รถประจำทาง เดินทางระหว่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา มีสถานีขนส่งระดับอำเภอขนาดใหญ่ สามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร เดินทางไปยังภาคตะวัน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา 1,966 ครัวเรือน รองลงมา คือ รับจ้าง 1,350 ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ 510 ครัวเรือน ทำสวนยาง 128 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ คือ ทำสวนผัก 100 ครัวเรือน และทำสวนผลไม้ 50 ครัวเรือน

การเกษตรในตำบล

1) การเพาะปลูก จากการจัดเวทีชุมชน พบว่า จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรและพื้นที่ปลูกพืชมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลปี 2548 พื้นที่การเกษตรของตำบลเมืองเดชเป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดคือจำนวน 18,393 ไร่ รองลงมา คือ มันสำปะหลังมีพื้นที่ปลูกจำนวน 14,304 ไร่ และยางพารามีพื้นที่ปลูกจำนวน 8,175 ไร่ ตามลำดับ

จำนวนพื้นที่และเกษตรกร และปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกในตำบล

ชนิดพืช จำนวนพื้นที่(ไร่) จำนวนเกษตรกร(ครัวเรือน) ปริมาณผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่)
ข้าว 31.589 2.584 650
มันสำปะหลัง 245 79 3,000
ยางพารา 1.178 896 400
อ้อย 918 27 8.000
พืชผักส่วนครัว 85 15 150

เมื่อทำการเปรียบเทียบรายได้-ต้นทุน (ต่อไร่) จำแนกตามพืชหลักในตำบลเมืองเดช

ตามที่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีชุมชนได้ให้ข้อมูลรายได้-ต้นทุน (ต่อไร่) ของพืช 3 หลักรายได้-ต้นทุน (ต่อไร่) จากกิจกรรมทางการเกษตร

กิจกรรมทางการเกษตร จำนวนผลผลิต(หน่วย/ไร่) ราคาขายต่อหน่วย(บาท) รายได้(บาท) ต้นทุน(บาท) รายได้สุทธิ(บาท) จำนวนการเพาะปลูก/ปี
ข้าว 400 กก. 8.1 3,240 2,835 405 1
มันสำปะหลัง 3 ตัน 1.3 3,900 1,300 2,600 1
ยางพารา 400 กก. 70 28,000 15,000 13,000 7 ปี/กรีดครั้งแรก

2) การเลี้ยงสัตว์ในตำบลเมืองเดช ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด รองลงมา คือ กระบือ สุกร ไก่และ เป็ด ตามลำดับ

จำนวนการเลี้ยงสัตว์ในตำบล

ชนิดสัตว์ จำนวนครัวเรือน จำนวนตัว
โคเนื้อ 930 4,200
กระบือ 395 508
สุกร 254 785
ไก่ 152 5,000
เป็ด 102 1,000

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐาน

 

                   ไฟฟ้า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเพราะมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะบางหมู่บ้านชำรุด ส่วนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ

 ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ ประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีประปาใช้เกือบทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นประปาบาดาล ยกเว้นหมู่ที่ 2,17,19,23,26, และ 33 ที่ยังไม่มีระบบประปาใช้

 เครือข่ายโทรศัพท์ ตำบลเมืองเดช มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 ตู้ กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้ เพราะถูกลักขโมยสาย

ถนน ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต 75 สาย ถนนลาดยาง 3 สาย ถนนลูกรัง 60 สาย และถนนดิน 39 สาย ตามลำด

การคมนาคม ด้านการขนส่งและการคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังนี้

 1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนลาดยาง ติดต่อระหว่างอำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง และอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

 1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2128 ติดต่อกับอำเภอบุณฑริก

 1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171 และ 2214 ติดต่อกับอำเภอน้ำยืน

 1.4 ถนน รพช.ลูกรังติดต่อกับอำเภอนาจะหลวย

 การคมนาคมของตำบลเมืองเดช ถือว่าสะดวกสบาย ส่วนใหญ่มีถนนสายหลักที่เป็นถนนระดับมาตรฐาน มีปริมาณรถยนต์โดยสาร รถประจำทาง เดินทางระหว่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา มีสถานีขนส่งระดับอำเภอขนาดใหญ่ สามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร เดินทางไปยังภาคตะวัน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

 ทรัพยากรดิน

 

 ดิน ที่พบในตำบลเมืองเดช (ข้อมูลจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองเดช) ได้แก่

 1. ดินร้อยเอ็ด พบในบริเวณที่ราบต่ำ เกิดจากตะกอนที่น้ำพัดทับถมเป็นเวลานาน ดินมีสีน้ำตาลปนเทาหรือน้ำตาลอ่อนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชนิดนี้มีความสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำเหมาะสำหรับการทำนา

 2. ดินโคราช พบในบริเวณที่ราบต่ำและที่ราบสูงปานกลางเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาแก่หรือน้ำตาลปนเทาดินชั้นล่างเหนียวเป็นดินร่วมปนทราย มีจุดสีดำอยู่บ้างระบาน้ำดีความอุดมสมบูรณ์ต่ำใช้ทำไร่ เช่น ปลูกปอแก้ว มันสำปะหลัง ถ้าไม่มีการบำรุงรักษาจะเสื่อมอย่างรวดเร็ว ต้องทำการอนุรักษ์ดินลำน้ำปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชคลุมดินและใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต

 3. ดินโพนพิสัย เป็นลักษณะดินทรายระบายน้ำค่อนข้างเร็วถึงปานกลางมีหินลูกรังอยู่ใต้พื้นดินเป็นดินลูกคลื่นดินชั้นบนหนา 15-20 ซม.มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเทา ชั้นล่างสีเหลืองแดงน้ำตาลแดง

 4. ดินหลายชนิดรวมกันเกิดจากน้ำพัดพา เป็นดินหลายอย่างปะปนกันอยู่ไม่สามารถแยกขอบเขตได้ชัดเจน ดินชนิดนี้อาใช้ทำนา ทำสวนผักต่างๆได้ในฤดูแล้ง ถ้าป้องกันน้ำท่วมได้อาจเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี ปลูกพืชไร่ได้ดี  

          ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

แหล่งน้ำ

ประเภท

เนื้อที่/ไร่

ความยาว/พื้นที่

ห้วย

หนอง

คลอง

บึง

อื่นๆ

1

บ้านเมืองเก่า

ลำโดมใหญ่

ห้วยตลาด

หนองตาแพ่ง

หนองขอนแก่น

หนองกลางบ้าน

มี

มี

 

 

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

4

1.2

1.1

3,772  เมตร

1,981  เมตร

2

บ้านตลาด

-

-

-

-

-

-

-

-

3

บ้านแขม

ลำโดมใหญ่

ห้วยไผ่

หนองเต่าน้อย

หนองเต่าใหญ่

หนองปู่ตา

หนองแป้น

หนองปลาเดิด

หนองคำผักกูด

มี

มี

 

 

มี

มี

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

1.2

12.1

1

52

3

12

1,054  เมตร

1,004  เมตร

4

สมสะอาด

ลำโดมใหญ่

ห้วยขาม

หนองสิม

หนองน้อย

หนองฟ้าผ่า

หนองขาม

หนองไผ่

ร่องมหาดไทย

ห้วยหินลาด

มี

 

 

มี

 

มี

 

 

 

 

 

41

7

0.1

45

0.1

2,580  เมตร

2,272  เมตร

 

 

 

 

 

355  เมตร

432  เมตร

5

โคกเถื่อนช้าง

ลำโดมใหญ่

ห้วยตลาด

หนองใหญ่สิม

หนองกุดหาญ

หนองบัวกก

ร่องกระโดน

มี

มี

 

 

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

2

2.2

3

4,202  เมตร

1,981  เมตร

 

 

 

648  เมตร

6

กุดหวาย

ลำโดมใหญ่

หนองหวาย

หนองกระโดน

หนองบัว

ร่องไผ่

ร่องเม็ก

มี

 

มี

มี

มี

 

 

 

 

25

5

6

3,321  เมตร

 

 

 

600  เมตร

884  เมตร

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

แหล่งน้ำ

ประเภท

เนื้อที่/ไร่

ความยาว/พื้นที่

ห้วย

 

 

บึง

อื่นๆ

7

หนองสำราญ

หนองชี

หนองข่า

หนองปู่ตา

หนองคู

 

มี

มี

มี

มี

 

 

 

1

0.1

0.1

4

 

8

เวียงเกษม

หนองสิม

หนองควายเวียน

หนองหญ้าปล้อง

หนองบักแซว

หนองตลุง

 

มี

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

5

1

1

0.1 

0.1

 

9

หนองหัวลิง

ลำโดมใหญ่

ห้วยยาง

หนองบก

หนองยาง

หนองสิม

หนองน้อย

มี

มี

 

 

 

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

6

69

5

3

2,346  เมตร

2,246  เมตร

10

ดอนเสาโฮง

หนองคู

หนองสองห้อง

ร่องเดือนห้า

 

มี

มี

 

 

 

2.1

1

 

 

192  เมตร

11

แจ้งสว่าง

ห้วยคุ้ม

มี

 

 

 

 

 

266  เมตร

12

แขมเจริญ

ลำห้วยไผ่

หนองบก

หนองจ่า

หนองบัว

 

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

1.2

7

0.1

1,698  เมตร

13

เมืองใหม่

ห้วยตลาด

ห้วยขาม

ร่องแล้ง

ร่องหลงบน

ร่องหลงล่าง

หนองไผ่

หนองเซียงแมว

มี

มี

 

 

 

 

 

 

มี

มี

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

0.2

344  เมตร

713  เมตร

371  เมตร

265  เมตร

562  เมตร

14

ชัยมงคล

ลำโดมใหญ่

หนองพยอมบน

หนองพยอมกลาง

หนองพยอมล่าง

หนองหวาย

ร่องไทร

มี

 

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

2

8

5

3

2,847  เมตร

 

 

 

 

2,108  เมตร

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

แหล่งน้ำ

ประเภท

เนื้อที่/ไร่

ความยาว/พื้นที่

ห้วย

หนอง

คลอง

บึง

อื่นๆ

15

ชัยอุดม

ห้วยขาม

หนองหญ้าม้า

หนองแสง

มี

 

มี

มี

 

 

 

 

1.2

2

1,916  เมตร

16

โนนโพธิ์

ลำโดมใหญ่

หนองผือ

มี

 

มี

 

 

 

 

1,941  เมตร

บางส่วน

17

เหล่าเจริญ

ห้วยไผ่ตอนกลาง

ห้วยจ่า

ห้วยโบม

ห้วยพานทองล่าง

มี
 
มี
 
มี

 

 

 

 

 

 

 

 

1,034  เมตร

100  เมตร

1,279  เมตร

382  เมตร

18

ศรีอุดม

หนองแวง

 

มี

 

 

 

4

 

19

โนนทรัพย์

หนองเสี่ยนเอี่ยน

หนองสระพัง

หนองตาเลอะ

หนองจงอาง

หนองขี้เหล็ก

หนองหมานัย

หนองแก

หนองอุ่ม

หนองโน

หนองสิม

 

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

 

 

 

7

2

2.2

2

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

 

20

เทพเกษม

ลำโดมใหญ่

หนองคล้า

หนองอ้อ

หนองชี

มี

 

 

มี

มี

มี

 

 

 

 

0.2

1

0.1

832  เมตร

21

สมสะอาด

ลำโดมใหญ่

หนองสิม

หนองผือ

หนองคู

กุดพระเจ้า

หนองชี

หนองหินลาด

มี

 

 

มี

มี

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

 

 

29

4,644  เมตร

22

โนนโพธิ์ใต้

ห้วยคุ้ม

หนองสิม

หนองผือ

มี

 

 

มีมี

 

 

 

 

1

3,199  เมตร

23

โนนสุขสันต์

ห้วยนางตุ้ม

ห้วยขามบน

หนองนกเป้า

หนองกลางบ้าน

มี

มี

 

 

มี

มี

 

 

 

 

 

0.1

2

 

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

แหล่งน้ำ

ประเภท

เนื้อที่/ไร่

ความยาว/พื้นที่

ห้วย

หนอง

คลอง

บึง

อื่นๆ

24

ดอนเสาโฮงพัฒนา

ห้วยขามบน

ห้วยกะต่ำ

หนองไฮ

หนองโน

หนองใหญ่

หนองแวง

หนองบุ่ง

 

มี

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

8

0.2

1

0.2

0.1

 

25

โคกเจริญ

ร่องแล้ง

ห้วยตลาด

 

 

มี

 

 

 

 

1,446  เมตร

371  เมตร

26

ร่องรวมวุฒิ

หนองใหญ่

หนองแคน

หนองแสง

หนองแสงน้อย

หนองอุ่มเหนือ

หนองน้ำขุ่น

หนองแวง

หนองหิน

หนองหญ้าปล้อง

ร่องขี้ไก่

ร่องวังเดือนห้า

 

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

 

 

 

 

 

27

ชัยเจริญ

ห้วยขาม

มี

 

 

 

 

 

2,266  เมตร

28

ห้วยคุ้ม

ห้วยคุ้ม

หนองขวาง

มี

 

 

มี

 

 

 

 

6

903  เมตร

 

29

ทุ่งไทรงาม

หนองโน

ห้วยโบม

 

มี

 

 

 

1.1

 

100  เมต

หมายเหตุ  ข้อมูลแบบประมาณการโดยใช้จาก  Google  Earht  Pro

       รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่น้อยกว่า 49,896.55 บาท (ข้อมูลจาก จปฐ.ปี พ.ศ. 2555)

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 
   • รงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 แห่ง ได้แก่
    • โรงน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง
    • โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 แห่ง
    • โรงงานหล่อเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
    • โรงงานผลิตอิฐแดง จำนวน 3 แห่ง
    • โรงงานผลิตยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน 3 แห่ง
    • โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 4 แห่ง
    • โรงงานผลิตไม้แปรรรูป จำนวน 2 แห่ง
    • โรงงานผลิตสิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
    • โรงงานผลิตโครงหลังคาสังกะสี จำนวน 1 แห่ง
   • ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
   • ปั๊มแก้สรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง
   • ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 2 แห่ง
   • ร้านค้า จำนวน 159 แห่ง
   • ร้านขายอาหาร จำนวน 21 แห่ง
   • ร้านซ่อมรถยนต์ จำนวน 30 แห่ง
   • ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 แห่ง
   • หอพัก/บ้านเช่า/โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 49 แห่ง
องค์กร/กลุ่มอาชีพ
จากการจัดเวทีชุมชนและการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มองค์กรในตำบล พบว่า มีกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลเมืองเดช กลุ่มผลิตไวน์ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเห็ดนางฟ้า สหกรณ์ร้านค้าชุมชน กลุ่มจักรสาน และกลุ่มทำนาข้าวก่ำ
กลุ่มที่น่าสนใจและควรให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และเงินทุน ได้แก่ กลุ่มทำนาข้าวก่ำ มีสมาชิก 355 ราย กิจกรรมที่ทำ คือ ทำนาข้าวก่ำ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งจำหน่าย ในท้องถิ่น และ ในอำเภอ เพื่อเป็นการสนับสนุน และ ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวซึ่งเริ่มจะหารับประทานได้ยากในปัจจุบัน

กลุ่ม

ที่ตั้ง(หมู่ที่) จำนวนสมาชิก(ราย) กิจกรรม
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลเมืองเดช 25 50 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้ในกลุ่มและมีส่งขายบ้างบางส่วน
2. กลุ่มผลิตไวน์ 25 20 ผลิตไวน์ และแยมลูกลำดวน
3. กลุ่มทอผ้า 27 4
15 18
ทอผ้าไหมพรม จำหน่าย
4. กลุ่มเห็ดนางฟ้า 9 30 เพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเป็นอาหารว่าง ส่งจำหน่าย
5. สหกรณ์ร้านค้าชุมชน 25 20 ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด
6. กลุ่มจักรสาน 4 30 สานกระตั๊บข้าว และเครื่องจักสานทุกชนิด
7. กลุ่มทำนาข้าวก่ำ 35 55 ทำนาข้าก่ำ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งจำหน่าย
8. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1 30 ผลิตดอกไม้พลาสติก
9. กลุ่มแม่บ้านโนนโพธิ์ 20 35 ผลิตกล้วยปรุงรสจำหน่าย

แหล่งท่องเที่ยว

1. ฝายยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทปลา รสชาติพื้นบ้าน เป็นฝายยางที่กั้นน้ำลำน้ำโดมใหญ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา มีประชาชนจากตำบล อำเภอ ใกล้เคียง เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดประเพณีสงกรานต์

2. วัดป่าไทรงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม ตำบลเมืองเดช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรมที่ก่อสร้างขึ้น อย่างสวยงาม มีต้นไม้ มากมาย ร่มรื่น มีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่หน้าค้นหา สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส

3. อ่างเก็บน้ำหนองแป้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแขม ตำบลเมืองเดช

4. เกาะกุดหวาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย ตำบลเมืองเดช

5. ร่องมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช

สภาพทางสังคม

สภาพหมู่บ้านและความเป็นอยู่ของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีสภาพความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการดำรงชีวิตแบบง่ายๆ กินง่าย อยู่ง่าย นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดำรงไว้ของตำบล หมู่บ้าน นับถือผู้อาวุโส มีการตั้งบ้านเรือนแบบชุมชน ตามสภาพภูมิประเทศ การดำรงชีวิตปัจจุบันดีขึ้น มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอำนวยความสะดวก มียานพาหนะเป็นของตนเอง มีรถประจำทาง รถโดยสาร บริการอย่างสะดวกสบาย มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้นำหมู่บ้าน ประชากรได้รับการศึกษามากขึ้น ได้มีโอกาสทางสังคมมากขึ้น ได้รับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้น ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน

สถาบันทางการศึกษา

โรงเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ มีเด็กที่อยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแขมเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ มีเด็กที่อยู่ในความดูแล จำนวน 65 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านสมสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด มีเด็กที่อยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนเสาโฮง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านดอนเสาโฮง มีเด็กที่อยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน

ที่มา : ข้อมูลการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558

       โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านสมสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด

โรงเรียนบ้านหนองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ

โรงเรียนประชาสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 34 บ้านห้วยคุ้ม

       โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 30 บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ

ด้านสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองเดช จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองเดช แห่งที่ 1 บ้านแขมเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเมืองเดช แห่งที่ 2 บ้านโคกเถื่อนช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน  6  เครื่อง

- เจ้าหน้าที่ 1669                     จำนวน  9  เครื่อง

- รถ 1669                              จำนวน  1  คัน

องค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 18 แห่ง

 1. วัดหลวงเมืองเก่า  หมู่ที่ 1

 2. วัดบ้านสมสะอาด  หมู่ที่ 2

        3. วัดโคกเถื่อนช้าง  หมู่ที่ 6

        4. วัดกุดหวาย  หมู่ที่ 9

        5. วัดหนองสำราญ  หมู่ที่ 10

        6. วัดดอนเสาโฮง  หมู่ที่ 14

        7. วัดแจ้งส่วาง  หมู่ที่ 15

        8. วัดแขมเจริญ  หมู่ที่ 16

        9. วัดชัยมงคล  หมู่ที่ 18

       10. วัดชัยอุดม  หมู่ที่ 19

       11. วัดภูกระแต  หมู่ที่ 20

       12. วัดเหล่าเจริญ  หมู่ที่ 22

       13. วัดโนนทรัพย์  หมู่ที่ 25

       14. วัดเทพเกษม  หมู่ที่ 26

       15. วัดโนนโพธิ์ใต้  หมู่ที่ 28

       16. วัดโคกเจริญ  หมู่ที่ 31

       17. วัดห้วยไผ่เจริญธรรม  หมู่ที่ 32

       18. วัดป่าไทรงาม  หมู่ที่ 31

- สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง

       1.สำนักสงฆ์หนองหัวลิง  หมู่ที่ 13

       2.สำนักสงฆ์โนนเปื่อย   หมู่ที่ 27

       3. สำนักสงฆ์โนนสุขสันต์  หมู่ที่ 29

- โบสถ์คริสต์  1 แห่ง

       1. คริสตจักรวันเสาร์   หมู่ที่ 26

ข้อมูลอื่นๆ

- ศนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน  1 แห่ง

- ห้องสมุดประชาชนระดับตำบล    จำนวน                              1 แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 1,3,4,9,13,18,20,26 และหมู่ที่ 27

ห้วยไผ่ หมู่ที่ 3,16,22,26 และหมู่ที่ 32

ห้วยลิ้นฟ้า หมู่ที่ 10,29

ห้วยนางตุ้ม หมู่ที่ 10,29

ห้วยตำแย หมู่ที่ 22,23

ลำห้วยตลาด หมู่ที่ 1,6,17 และหมู่ที่ 31

ลำห้วยคุ้ม หมู่ที่ 15,20,28 และหมู่ที่ 34

หนองขาม หมู่ที่ 10,17,25,29 และหมู่ที่ 33

หนองเต่า หมู่ที่ 3

หนองปู่ตา หมู่ที่ 3

หนองซี หมู่ที่ 10

หนองข่า หมู่ที่ 10

หนองแป้น หมู่ที่ 16

หนองแวง หมู่ที่ 23

หนองอ้อ หมู่ที่ 26

หนองสิม หมู่ที่ 35

ร่องมหาดไทย หมู่ที่ 4

ร่องหินลาด หมู่ที่ 4

ร่องหลวงไตร่ หมู่ที่ 18

สระสาธารณะ หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายยาง ขนาด 1,000 ไร่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า

ฝายแม้ว หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ และ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้าง

ฝายน้ำล้นห้วยขาม หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,6,9,10,13,14,15, 16,18,20,22,25,26,27,28, 29,31,32,34

อ่างสูบน้ำ ขนาด 1,000 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด

โครงการชลประทาน สูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองที่ใช้ ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ ใช้ทำการเกษตร 1,000 ไร่

ทรัพยากรดิน

ดิน ที่พบในตำบลเมืองเดช (ข้อมูลจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองเดช) ได้แก่

1. ดินร้อยเอ็ด พบในบริเวณที่ราบต่ำ เกิดจากตะกอนที่น้ำพัดทับถมเป็นเวลานาน ดินมีสีน้ำตาลปนเทาหรือน้ำตาลอ่อนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชนิดนี้มีความสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำเหมาะสำหรับการทำนา

2. ดินโคราช พบในบริเวณที่ราบต่ำและที่ราบสูงปานกลางเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาแก่หรือน้ำตาลปนเทาดินชั้นล่างเหนียวเป็นดินร่วมปนทราย มีจุดสีดำอยู่บ้างระบาน้ำดีความอุดมสมบูรณ์ต่ำใช้ทำไร่ เช่น ปลูกปอแก้ว มันสำปะหลัง ถ้าไม่มีการบำรุงรักษาจะเสื่อมอย่างรวดเร็ว ต้องทำการอนุรักษ์ดินลำน้ำปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชคลุมดินและใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต

3. ดินโพนพิสัย เป็นลักษณะดินทรายระบายน้ำค่อนข้างเร็วถึงปานกลางมีหินลูกรังอยู่ใต้พื้นดินเป็นดินลูกคลื่นดินชั้นบนหนา 15-20 ซม.มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเทา ชั้นล่างสีเหลืองแดงน้ำตาลแดง

4. ดินหลายชนิดรวมกันเกิดจากน้ำพัดพา เป็นดินหลายอย่างปะปนกันอยู่ไม่สามารถแยกขอบเขตได้ชัดเจน ดินชนิดนี้อาจใช้ทำนา ทำสวนผักต่างๆได้ในฤดูแล้ง ถ้าป้องกันน้ำท่วมได้อาจเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี ปลูกพืชไร่ได้ดี

 - ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีโครงสร้างดังนี้

1.ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 2 คน

2.ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จำนวน 58 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน

3.พนักงานส่วนตำบล มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด   23 คน

4.ลูกจ้างประจำ         จำนวน                            1   คน

5.ลูกจ้างตามภารกิจ   จำนวน                           21  คน

6.ลูกจ้างทั่วไป          จำนวน                           11  คน