• :
  • :

 

 

    ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การ ยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 

  งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน

2.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

3.งานเก็บรักษาเงิน

 

  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.งานการบัญชี

2.งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

3.งานงบการเงินและงบทดลอง

4.งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

2.งานพัฒนารายได้

3.งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

4.งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2.งานพัสดุ
3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ