• :
  • :
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 เม.ย. 2560 อบ0023.3/ว.1823 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance assessment:LPA) ประเภท1
28 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว6593 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ประเภท1
28 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว6592 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภท1
28 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1791 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/1793 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1794 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว222 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1798 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่3 ( (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1797 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ค่าใช้สงเคาระห์เบี้ยยังชีพความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 อบ0023.3/ว210 แจ้งแก้ไขแนวทางการบึนทึกข้อมูลตามแบบ มฝ. 2 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 เม.ย. 2560 อบ0023.3/ว.1823 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance assessment:LPA) ประเภท1
28 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว6593 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ประเภท1
28 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว6592 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภท1
28 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1791 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/1793 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1794 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว222 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1798 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่3 ( (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 เม.ย. 2560 อบ0023.5/ว1797 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ค่าใช้สงเคาระห์เบี้ยยังชีพความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2560 อบ0023.3/ว210 แจ้งแก้ไขแนวทางการบึนทึกข้อมูลตามแบบ มฝ. 2 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1