• :
  • :

รับเรื่องราวร้องทุกข์พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
โทรศัพท์ : 0-45-361-664

หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ 

หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ

  • หากพบเห็นการทุจริตของพนักงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โปรดแจ้ง  

(045-86501)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

หรือติดต่อโดยตรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (087-254-1565)

หรือนายสุดเขต วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลเมืองเดช (080-736-3399)

ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

{#AddEmoticons04234}