• :
  • :
 
 

เขตการปกครอง

(1) พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีเนื้อที่ทั้งหมด 81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่ แยกออกเป็นเนื้อที่ได้ดังนี้
- เนื้อที่สำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม 34.285 ไร่
- เนื้อที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3,223 ไร่
- เนื้อที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 10,438 ไร่
(2) หมู่บ้าน ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 23 หมู่บ้าน รับผิดชอบ บางส่วน  6  หมู่บ้าน
(3) ครัวเรือนและประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,277 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 19,220  คน แยกเป็น ชาย 9,708 คน หญิง 9,512 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  37.86  คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 เมืองเก่า 324 502 484 986 เต็มส่วน
2 ตลาด 72 115 93 208 บางส่วน
3 แขม 244 360 393 753 เต็มส่วน
4 สมสะอาด 275 520 489 1009 เต็มส่วน
6 โคกเถื่อนช้าง 352 500 486 986 เต็มส่วน
9 กุดหวาย 228 375 368 743 เต็มส่วน
10 หนองสำราญ 555 514 595 1109 เต็มส่วน
11 เวียงเกษม 168 178 209 389 บางส่วน
13 หนองหัวลิง 76 153 140 293 เต็มส่วน
14 ดอนเสาโฮง 318 334 347 681 บางส่วน
15 แจ้งสว่าง 260 353 333 686 เต็มส่วน
16 แขมเจริญ 368 529 538 1067 เต็มส่วน
17 เมืองใหม่ 409 461 449 910 เต็มส่วน
18 ชัยมงคล 366 412 405 817 เต็มส่วน
19 ชัยอุดม 197 114 103 217 บางส่วน
20 โนนโพธิ์ใต้ 253 271 283 554 เต็มส่วน
22 เหล่าเจริญ 263 384 365 749 เต็มส่วน
23 ศรีอุดม 95 69 60 129 เต็มส่วน
25 โนนสุขสันต์ 419 406 402 808 เต็มส่วน
26 เทพเกษม 139 192 181 373 เต็มส่วน
27 สมสะอาด 353 613 550 1163 บางส่วน
28 โนนโพธิ์ใต้ 143 243 198 445 เต็มส่วน
29 โนนสุขสันต์ 208 251 264 515 บางส่วน
30 ดอนเสาโองพัฒนา 327 467 480 947 เต็มส่วน
วันที่ 31 โคกเจริญ 176 255 239 494 เต็มส่วน
32 ร่องรวมวุฒิ 207 351 339 690 เต็มส่วน
33 ชัยเจริญ 163 253 223 476 เต็มส่วน
34 ห้วยคุ้ม 155 276 270 546 เต็มส่วน
35 ทุ่งไทรงาม 164 253 226 479 เต็มส่วน
 
     ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม (ข้อมูล ณ ตุลาคม พ.ศ. 2559)
 
ข้อมูลด้านสังคม
           
          สภาพหมู่บ้านและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีสภาพความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการดำรงชีวิตแบบง่ายๆ กินง่าย อยู่ง่าย นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ดำรงตำแหน่งไว้ของตำบล หมู่บ้าน นับถือผู้อาวุโส มีการตั้งบ้านเรือนแบบชุมชน ตามตนเอง มีรถประจำทาง รถโดยสาร บริการอย่างสะดวกสบาย มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้นำหมู่บ้าน ประชากรได้รับการศึกษามากขึ้น ได้มีโอกาสทางสังคมมากขึ้น ได้รับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้น ได้รับการบริจาคจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
 
สถาบันทางการศึกษา
 
          โรงเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองสำราญ ตั้งแต่หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ มีเด็กอยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน
2. ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านแขมเจริญ ตั้งอยู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล 65 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านสมสะอาด ตั้งอยู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด มีเด็กอยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนเสาโฮง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านดอนเสาโฮง มีเด็กอยู่ในความดูแล จำนวน 30 คน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 บ้านชัยมงคล มีเด็กอยู่ในความดูแล จำนวน 5 คน
 
แหล่งท่องเที่ยว
     
           1. ฝายยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีร้านค้าจำหน่ายประเภทพื้นบ้าน รสชาติธรรมชาติ เป็นฝายยางที่กั้นน้ำ ลำน้ำโดมใหญ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา มีประชาชนจากตำบลและอำเภอใกล้เคียง เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดประเพณีสงกรานต์และช่วงวันหยุดที่จะมีประชาชนเข้ามาพักผ่อนย่อนใจเรื่อยๆในช่วงวันหยุด
            2. วัดป่าไทรงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เป็นที่ปฏิบัติธรรมของผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒธรรมที่ก่อสร้างขึ้น อย่างสวยงาม มีต้นไม้ มากมาย ร่มรื่น มีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่หน้าค้นหา สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส