• :
  • :
 
 

เขตการปกครอง

(1) พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีเนื้อที่ทั้งหมด  81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่ แยกออกเป็นเนื้อที่ได้ดังนี้
- เนื้อที่สำหรับใช้ทำการเกษตรกรรม 34.285 ไร่
- เนื้อที่สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 3,223 ไร่
- เนื้อที่สาธารณะประโยชน์และอื่นๆ 10,438 ไร่
(2) หมู่บ้าน ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 23 หมู่บ้าน รับผิดชอบ บางส่วน  6  หมู่บ้าน
(3) ครัวเรือนและประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 7,277 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 19,220  คน แยกเป็น ชาย 9,708 คน หญิง 9,512 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  37.86  คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 เมืองเก่า 324 502 484 986 เต็มส่วน
2 ตลาด 72 115 93 208 บางส่วน
3 แขม 244 360 393 753 เต็มส่วน
4 สมสะอาด 275 520 489 1009 เต็มส่วน
6 โคกเถื่อนช้าง 352 500 486 986 เต็มส่วน
9 กุดหวาย 228 375 368 743 เต็มส่วน
10 หนองสำราญ 555 514 595 1109 เต็มส่วน
11 เวียงเกษม 168 178 209 389 บางส่วน
13 หนองหัวลิง 76 153 140 293 เต็มส่วน
14 ดอนเสาโฮง 318 334 347 681 บางส่วน
15 แจ้งสว่าง 260 353 333 686 เต็มส่วน
16 แขมเจริญ 368 529 538 1067 เต็มส่วน
17 เมืองใหม่ 409 461 449 910 เต็มส่วน
18 ชัยมงคล 366 412 405 817 เต็มส่วน
19 ชัยอุดม 197 114 103 217 บางส่วน
20 โนนโพธิ์ใต้ 253 271 283 554 เต็มส่วน
22 เหล่าเจริญ 263 384 365 749 เต็มส่วน
23 ศรีอุดม 95 69 60 129 เต็มส่วน
25 โนนสุขสันต์ 419 406 402 808 เต็มส่วน
26 เทพเกษม 139 192 181 373 เต็มส่วน
27 สมสะอาด 353 613 550 1163 บางส่วน
28 โนนโพธิ์ใต้ 143 243 198 445 เต็มส่วน
29 โนนสุขสันต์ 208 251 264 515 บางส่วน
30 ดอนเสาโองพัฒนา 327 467 480 947 เต็มส่วน
วันที่ 31 โคกเจริญ 176 255 239 494 เต็มส่วน
32 ร่องรวมวุฒิ 207 351 339 690 เต็มส่วน
33 ชัยเจริญ 163 253 223 476 เต็มส่วน
34 ห้วยคุ้ม 155 276 270 546 เต็มส่วน
35 ทุ่งไทรงาม 164 253 226 479 เต็มส่วน
 
                                           ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม (ข้อมูล ณ ตุลาคม พ.ศ. 2559)