• :
  • :

สาร..จากใจ ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้จัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์พวกเราชาวตำบลเมืองเดช ทุกคน  กระผมในฐานะพนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายในการบริหารจัดการท้องถิ่นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารมาสู่กระบวนการปฏิบัติ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระผมต้องขอขอบคุณประชาชนตำบลเมืองเดชเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชตลอดมา ในฐานะเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนตำบลทุกคน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด พร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาตำบลเมืองเดชของเรา และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

 

(นายปัญญาปกร  วิรักขะโม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช