• :
  • :
แสดงผลเป็นปฎิทิน
วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณปู่วิฑูรย์ จินตะเวช ณ วัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
28/04/2560
นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (ช่างทาสี) ของกองสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 ณ วัดหลวง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
27/04/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันประพฤติปฎิบัติตามคำสัตย์ปฎิญานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้คำสัตย
24/04/2560
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต
20/04/2560
วันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
18/04/2560
วันที่ 12 เมษายน 2560 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ ในเทศกาลมหาสงกรานต์ปลอดภัย ปี 2560 ณ ท่าน้ำวัดบ้านสมสะอาด ลำโดมใหญ่ ตำบลเมืองเด
12/04/2560
วันที่ 7 เมษายน 2560 นายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดช ได้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อมวลชน ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
07/04/2560
วันที่ 5 เมษายน 2560 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยนายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายก อบต.เมืองเดชและคณะผู้บริหารพนักองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้จัดกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำ
07/04/2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกอลค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชและนายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร \"บัณฑิตน้อย\" ประจำปีการศึกษา 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ณ
03/04/2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชและนายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ ศาลากลางบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดย ง
03/04/2560