ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย
นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและจ้างเหมาบริการ อบต.เมืองเดช ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและเทียนพรรษา เนื่องในวันวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการงานเทียนพรรษา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรนิทรรศการเทียนพรรษา ประจำปี 2563 "มหัศจรรย์งามล้ำเทียนเมืองเดช" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยนายนิพนธ์ พื้นชทภู รองนายกองค์การบริหารส่วนเมืองเดชและนางเยาวรัต์ ศรีพราย รองปลัด อบต.เมืองเดช ได้ร่วมเปิดโครงการอบรมเรืองสิทธิและหน้าทีของสตรี พร้อมมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมืองเดช โดยมีแกนนำกลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นายสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและจ้างเหมาบริการ อบต.เมืองเดช ร่วมรณณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1.แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

(http://www.muangdet.go.th/complain)

2.ถาม-ตอบ Q&A อบต.เมืองเดช

(http://www.muangdet.go.th/about-us/faq)

3.facebook อบต.เมืองเดช

(https://www.facebook.com/muangdet.sao/)

4.กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(http://203.151.232.181/index.jsp)

5.ระบบข้อมูลกลาง INFO

(http://info.dla.go.th/)

6.กฏหมายท้องถิ่นอื่นๆ/ข้อหารือ

(http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet?showLaw=Y)

7.ระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS

(http://www.laas.go.th/)

8.ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล E-Plan

(http://e-plan.dla.go.th/)

9.facebook งานจัดเก็บรายได้ อบต.เมืองเดช

(https://www.facebook.com/FinanceDivision2017/)

10.คู่มือการปฏิบัติการ DOC สถ.

(http://www.dla.go.th/dla/doc.jsp)

11.สถ.ชวนเที่ยว

(http://infov1.dla.go.th/travel/)

12.การพัฒนาระบบราชการ

(http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=quality)

13.กล่มพัฒนาระบบบริหาร

(http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=quality&_mode=menu&tempWebMenuId=18961)

14.คลังความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์

(http://km.laas.go.th/laaskm2020/)

15.แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

(https://docs.google.com/forms/d/1nRsMA-Gxl0wzSewOXIwgpFIJXdS8BV96zXbRznHiVFU/viewform?fbclid=IwAR0b8UCMoEie7esJI4Y6C0f_hQ73Frd64l4-aGhxmCIlFv_sA1KDXvQP9Bk&edit_requested=true)

16.แบบสอบถามความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

(https://docs.google.com/forms/d/1KsxrMTlelE9On7VROqOtHD6rkaWinKCZI3ORMBeu5g4/viewform?fbclid=IwAR16zy2Jro-tPYGrycJ9temRR6EkwhB3lI-03NTlU5bccbYMwqDnxPPg5xw&edit_requested=true)

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

 ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วัรนศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ